ONOF Ondernemersverenigingen in Noordoost Fryslân

Onof

ONOF is de Federatie van Regionale en Lokale Ondernemersverenigingen in Noordoost Fryslân.
De deelnemende verenigingen werken in de gemeenten: Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadeel, Kollumerland CA en Achtkarspelen. Zij behartigen vooral de belangen van hun leden op lokaal/gemeentelijk niveau.

ONOF staat dus voor belangenbehartiging die de aangesloten vereniging te boven gaat

  1. en te bereiken:
  2. - door een duidelijke doelstelling
  3. - aantonen wat ONOF al heeft bereikt
  4. - bevorderen van samenwerking tussen verenigingen en ondernemers onderling in dit gebied
  5. - tonen van good practices. (goede voorbeelden)

 

De doelstelling van ONOF.
De federatie heeft als doel het bevorderen van een duurzaam ondernemersklimaat in Noordoost Fryslân. Er is een structureel overleg en samenwerking tussen ondernemers en overheid. De Federatie vervult hierin een spilfunctie. Dit is vastgelegd in de statuten. Inmiddels zijn er negen ondernemersverenigingen (met totaal plm 700 bedrijven) aangesloten

Wat heeft ONOF al bereikt.
Belangrijke gesprekspartner voor de vier samenwerkende gemeenten in Friesland en het Provinciaal bestuur. ONOF is voor deze instanties de spreekbuis voor ondernemers in Noordoost Friesland. Dit is al bewezen door onze inbreng in onder andere: Het ontsluiten van Noordoost Friesland door aanleg van de Centrale As en het daarbij behorende tracé. Het opwaarderen van de weg Lauwersmeer-Buitenpost en Schieding met aansluiting op de A7. Verbetering van de Strobosserweg, welke thans in fasen wordt uitgevoerd. Het tot stand komen van een helder aanbestedings- en inkoopbeleid van de gemeente Achtkarspelen en het accepteren daarvan door de overige gemeenten. Dit schept duidelijkheid en kansen voor onze ondernemers in de regio. Deelname in het project ‘terugdringing van regelgeving’ in Noordoost Friesland. Tot stand komen en uitbouwen van het ICT project NOFCOM voor ondernemers en onderwijs. Onze jaarlijkse themabijeenkomsten in februari voor alle leden van de ondernemersverenigingen. Onze jaarlijkse Algemene Vergadering in april voor de besturen van de ondernemers- verenigingen.

 

Website